Regulamin Stowarzyszenia im. Aleksandry Wachniewskiej

§1. Stowarzyszenie zwykle nosi nazwę Stowarzyszenie im. Aleksandry Wachniewskiej. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. Patronka Stowarzyszenia,artystka malarka Aleksandra Wachniewska (1902-1989) jest dla Stowarzyszenia autorytetem broniącym dziedzictwa Zwierzyńca w jego kształcie architektoniczno-krajobrazowo-przyrodniczym.

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim strefa zabytkowa miasta objęta programem VILLA RESTITUTA Zwierzyniec 1593-2093, miasto ogród, gmina ekologiczna, powiat zamojski, województwo lubelskie, obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zwierzyniec, ul. Wachniewskiej 9/8.

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§6. Cele Stowarzyszenia:

pkt 1. Działanie na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego Zwierzyńca (wg programu VILLA RESTITUTA Zwierzyniec 1593-2093) oraz w szerszym zakresie jak w § 2: 1) postulowanie (plany, projekty, realizacje miasta ogrodu i gminy ekologicznej): a. ochrona zabytkowej architektury i zabytkowych układów zieleni zwierzynieckiej willi (założenie architektoniczno-krajobrazowe rozwijające się w ciągu wieków od renesansu poprzez barok, romantyzm, aż do osady urzędniczej) b. promowanie miasta ogrodu i gminy ekologicznej (w nawiązaniu do “Karty Zwierzyńca miasta ogrodu i gminy ekologicznej” przygotowanej przez Urząd Miasta i Gminy Zwierzyniec po utworzeniu miasta) c. rewitalizacja przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej, w szczególności terenów zaniedbanych i zdegradowanych d. działanie w sferze rozwoju kultury i sztuki 2) promowanie i ochrona przyrody (założenia zabytkowe, parki miejskie i krajobrazowe, bulwary, doliny rzek, lasy): a. przeciwdziałanie bezzasadnej wycince i niszczeniu zieleni: drzew, krzewów i innych jej form b. zachęcanie do utrzymania czystości lasów, pól c. propagowanie rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza i wód d. przedstawianie sposobów ekologicznej uprawy roślin e. kształtowanie przyjaznej postawy wobec zwierząt.

pkt 2. Zbieranie, przetwarzanie danych do pojawiających się zadań: 1) poszerzanie wiedzy dotyczącej historii miejsca 2) zdobywanie wiadomości (informacja) o proponowanych zmianach w planach zagospodarowania.

pkt 3. Kreowanie postaw i zachowań jednoczących się mieszkańców: 1) umacnianie więzi z dziedzictwem Zwierzyńca (dbałość o rozwijanie wrażliwości wobec zastanych wyjątkowych walorów miejsca i przyjmowanie właściwych postaw w obronie tych wartości, zmienianie świadomości społecznej w postrzeganiu roli obiektów zabytkowych i zieleni w otoczeniu człowieka) 2) integrowanie działających w lokalnym środowisku grup społecznych i organizacji pozarządowych 3) zrozumienie wolontariatu (satysfakcja z własnego wysiłku).

pkt 4. Współpraca z radami miast i gmin, urzędami, instytucjami i organizacjami: 1) Rada Miasta i Gminy Zwierzyniec i inne rady 2) Urząd Miasta i Gminy Zwierzyniec i inne urzędy 3) Roztoczański Park Narodowy i inne parki narodowe 4) LP Nadleśnictwo Zwierzyniec i inne nadleśnictwa 5) Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy i inne parki krajobrazowe 6) Wojewódzki Konserwator Przyrody 7) Wojewódzki Konserwator Zabytków 8) organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne we wspólnych celach 9) wspieranie i umacnianie porozumienia pomiędzy stronami.

pkt 5. Prowadzenie: 1) zarobkowej działalności gospodarczej 2) finansowania projektów ze środków własnych bądź zewnętrznych w obszarze działania.

§7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele (obszar jak w § 2) poprzez:

pkt 1. Samokształcenie członków Stowarzyszenia, edukacja rozwijająca wiedzę i umiejętności członków Stowarzyszenia; zobowiązanie członków do studiowania lektury obowiązkowej.

pkt 2. Występowanie o informację publiczną i informacje o środowisku oraz ich rozpowszechnianie.

pkt 3. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec działań negatywnie wpływających na elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Zwierzyńca.

pkt 4. Akcje i interwencje bezpośrednie.

pkt 5. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

pkt 6. Samodzielne prowadzenie projektów i działań (lub łącznie z innymi podmiotami - osobami i instytucjami) realizującymi cele Stowarzyszenia.

pkt 7. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności architektoniczno-urbanistycznej, architektury krajobrazu, arborystyki, dendrologii i działalności społeczno-kulturalnej.

pkt 8. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.

pkt 9. Propagowanie aktywnych postaw społecznych, podnoszenie świadomości społecznej: 1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych 2) organizowanie zajęć teoretycznych, warsztatów, konferencji, wykładów, szkoleń, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych i innych zajęć.

pkt 10. Powoływanie lub wspieranie powstających grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

pkt 11. Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

pkt 12. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego z: 1) administracją rządową i samorządową 2) organizacjami pozarządowymi 3) przedstawicielami kultury i sztuki 4) innymi osobami i podmiotami 5) mediami.

pkt 13. Przedstawianie działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem sieci Internet oraz innych mediów.

pkt 14. Promowanie i wspieranie artystów, rzemieślników, rękodzielników, przedstawicieli ginących zawodów.

pkt 15. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych wg ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie.

pkt 16. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie z regulaminowymi celami Stowarzyszenia przez: składki, kwesty celowe, darczyńców, środki zewnętrzne.

§8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.

§10. Członek ma prawo do:

pkt 1. udziału w Zebraniu Członków

pkt 2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia

pkt 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

pkt 4. udziału w zebraniach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

pkt 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§11. Członek obowiązany jest do:

pkt 1. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia

pkt 2. uczestniczenia w Zebraniu Członków

pkt 3. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

pkt 1. złożenia pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu

pkt 2. podjęcia przez Zebranie Członków uchwały w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu: 1) niewykonania zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy 2) rażącego naruszenia postanowień regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Zebrania Członków 3) popełnienia czynu zabronionego na szkodę Stowarzyszenia lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia

pkt 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

pkt 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§14. Władzami Stowarzyszenia są:

pkt 1. Zebranie Członków

pkt 2. Przedstawiciele.

§15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

§17. W sprawach określonych w § 19 pkt 6 - 9 wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.

§18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

§19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

pkt 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju

pkt 2. wybór i odwołanie Przedstawicieli

pkt 3. przyjmowanie i odwoływanie członków

pkt 4. uchwalanie zmian regulaminu

pkt 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia

pkt 6. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

pkt 7. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki

pkt 8. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

pkt 9. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 1 000 zł.

§20. Zebranie Członków zwołują Przedstawiciele lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

§21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawicieli wybranych przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciele mogą zostać odwołani przez Zebranie Członków.

§22. Do zakresu działania Przedstawicieli należy:

pkt 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

pkt 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

pkt 3. zwoływanie Zebrania Członków.

§23. Podjęcie decyzji dotyczącej zwykłego zarządu wymaga zgody co najmniej jednego Przedstawiciela Stowarzyszenia.

§24. Podjęcie przez Przedstawicieli decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich Przedstawicieli Stowarzyszenia. Są to w szczególności:

pkt 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

pkt 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

pkt 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki

pkt 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

pkt 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 1 000 zł.

§25. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

pkt 1. składek

pkt 2. dotacji

pkt 3. darowizn

pkt 4. zbiórek publicznych

pkt 5. spadków, zapisów,

pkt 6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.